NEJSVĚTĚJŠÍ SRDCE JEŽÍŠOVO

Zásvětná modlitba sv. Markéty Marie

Nejsvětější Srdce Ježíšovo, zasvěcuji ti a odevzdávám svou osobu, svůj život a své skutky, své obtíže a kříže a umiňuji si, že od nynějška všeho, co jsem a co mám, budu užívat jenom k tvé cti, lásce a oslavě. Je mým pevným, neodvolatelným rozhodnutím zcela ti náležet, všecko konat z lásky k tobě a varovat se všeho, co by se ti mohlo nelíbit. Proto volím tebe, nejsvětější Srdce, za jediný předmět své lásky, za ochránce svého života, za záruku své spásy, za podporu své slabosti a nestálosti, za náhradu chyb celého mého života a za jisté útočiště v hodinu smrti. Srdce plné lásky, v tebe skládám všecku svou důvěru. Pro svou slabost a zlobu se všeho obávám, ale od tvé dobroty všecko s důvěrou očekávám. Znič ve mně, co se ti nelíbí, nebo ti odporuje. Tvá čistá láska ať se vtiskne v mé srdce tak pevně, abych na tebe nemohl(a) zapomenout a aby mě nic nemohlo od tebe odloučit. Božské Srdce, zapřísahám tě pro tvou neskonalou dobrotu, abys vrylo mé jméno hluboko v sebe. Toužím, aby všecko i mé blaho a všechna má čest záležela v tom, abych směl(a) žít a umřít v tvé svaté službě. Amen


Litanie k nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu

Pane, smiluj se. 2 x
Kriste, smiluj se. 2 x
Pane, smiluj se. 2 x

Bože, náš nebeský 0tče, smiluj se nad námi.
Bože Synu, Vykupiteli světa,
Bože Duchu svatý,
Bože v Trojici jediný,
Srdce Ježíšovo, Srdce Syna věčného Otce,
Srdce Ježíšovo, utvořené Duchem svatým v lůně panenské Matky,
Srdce Ježíšovo, podstatně spojené se Slovem Božím,
Srdce Ježíšovo, nekonečně vznešené,
Srdce Ježíšovo, svatý chráme Boží,
Srdce Ježíšovo, stánku Nejvyššího,
Srdce Ježíšovo, dome Boží a bráno nebe,
Srdce Ježíšovo, planoucí výhni lásky,
Srdce Ježíšovo, v němž přebývá Boží spravedlnost a slitování,
Srdce Ježíšovo, plné dobroty a lásky,
Srdce Ježíšovo, hlubino všech ctností,
Srdce Ježíšovo, hodné veškeré chvály,
Srdce Ježíšovo, králi a střede všech srdcí,
Srdce Ježíšovo, pokladnice veškeré moudrosti a umění,
Srdce Ježíšovo, ve kterém přebývá všechna plnost božství,
Srdce Ježíšovo, Otci ze všech nejmilejší,
Srdce Ježíšovo, z jehož plnosti jsme všichni přijali,
Srdce Ježíšovo, odvěká touho všeho tvorstva,
Srdce Ježíšovo, trpělivé a nejvýš milosrdné,
Srdce Ježíšovo, bohaté a štědré ke všem, kdo tě vzývají,
Srdce Ježíšovo, prameni života a svatosti,
Srdce Ježíšovo, smírná oběti za naše hříchy,
Srdce Ježíšovo, potupami nasycené,
Srdce Ježíšovo, pro nepravosti naše ztrýzněné,
Srdce Ježíšovo, až k smrti poslušné,
Srdce Ježíšovo, kopím probodené,
Srdce Ježíšovo, prameni dokonalé útěchy,
Srdce Ježíšovo, živote náš a naše vzkříšení,
Srdce Ježíšovo, pokoji náš a naše smíření,
Srdce Ježíšovo, za hříšníky obětované,
Srdce Ježíšovo, spáso všech, kdo v tebe doufají,
Srdce Ježíšovo, naděje všech, kdo v tobě umírají,
Srdce Ježíšovo, radosti všech svatých,

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi. 3 x

K: Ježíši tichý, srdce pokorného,
L: přetvoř naše srdce podle Srdce svého.

K: (Modleme se) Všemohoucí věčný Bože, pohleď na Srdce svého milovaného Syna, shlédni na chvály a dostiučinění, které ti přináší za nás hříšníky; usmiř se a odpusť nám, když skrze ně prosíme o tvé milosrdenství. Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.

V: Amen.


Zásvětná modlitba Lva XIII. z roku 1899:

Ježíši, Vykupiteli lidského pokolení, shlédni na nás,
pokorně klečící před tvým oltářem.
Jsme tvoji a tvoji chceme i zůstat.
Abychom se s tebou ještě vroucněji mohli spojit,
proto se dnes každý z nás – dobrovolně zasvěcuje tvému Srdci.
Mnozí lidé tě dosud nepoznali, mnozí tvými přikázaními pohrdli
a odmítli tě.
Smiluj se nad nimi, dobrotivý Ježíši,
a přitáhni je všechny na své svaté Srdce.
Buď, Pane, králem nejen svých věrných,
kteří tě nikdy neopustili,
ale i marnotratných synů, aby se vrátili brzo
do otcovského domu a nezhynuli hladem a bídou.
Buď, Pane, králem i těch, které od tebe oddělily
mylné názory a rozkol;
povolej je k bezpečí pravdy a k jednotě víry,
aby byl jeden ovčín a jeden pastýř.
Daruj své církvi pokoj a svobodu,
propůjč všem národům mír a jistotu.
Ať ze všech končin země zaznívá jeden hlas:
Sláva božskému Srdci, které nám přineslo spásu.
Jemu buď čest a chvála navěky.
Amen.


zdroje | novinky | mapa webu | návštěvnost: 215913/95 [n]

Kostel Božského Srdce Páně v Malém Beranově © 2013-2024